Захворювання

Кардіологічний засіб Нифедипин з великим спектром дій

18-19 березня 2019 року через кордону в Україну прийшла новина, яка отримала недостатню освітленість і залишилася в тіні для широкого загалу. В ході сесії Європейського кардіологічного товариства, що проходила в португальському Лісабоні, було заявлено, що ніфедипін – популярне ліки від артеріальної гіпертензії і стенокардії – є небезпечним для здоров’я і провокує раптову зупинку серця у пацієнтів. Ми детально розібралися в проблемі і з’ясували чим небезпечний ніфедипін.

Загальна інформація про препарат

Ніфедипін – це блокатор проток кальцію. Переважно він впливає саме на судини. Однак його ефект поширюється і на деякі інші тканини.

Препарат застосовується при гіпертонії і деяких інших патологіях серця і судин. Також іноді йому знаходять застосування в сферах, не позначених в інструкції. Випускається засіб в таблетованій формі, в капсулах і в рідини для інфузій. Також можна знайти Нифедипин у вигляді гелю.

Найбільш виражені дії препарату – протівогіпертензівного іантиангінальну. Крім того, він володіє деякими іншими ефектами.

Особливих умов зберігання препарат не вимагає, але важливо обмежити його доступність для дітей.

Термін придатності ліків становить 3 роки після дати випуску. Подальше його використання буде безрезультатно і небезпечно для здоров’я.

Ніфедипін носить назву діючої речовини, що входить до його складу. У нього існує безліч аналогів з іншими назвами.

Препарати ніфедипіну пролонгованої дії в сучасній кардіології

І

сторія застосування ніфедипіну в кардіології перевищує 30 років. У 70-80-ті роки це був один з найбільш популярних кардіологічних препаратів. Однак в середині 90-х в англомовній літературі з’явилася значна кількість публікацій, які свідчать про небезпеку використання ніфедипіну у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС). Була встановлена ​​велика частота розвитку інфаркту міокарда в порівнянні з пацієнтами, які отримували інші антигіпертензивні препарати. Крім того, вказувалося, що терапія ніфедипіном збільшує ризик кровотеч і навіть онкологічних захворювань. Ці роботи викликали широку дискусію не тільки серед лікарів, а й в засобах масової інформації. Було звернуто увагу на серйозні недоліки цих досліджень. По-перше, при метааналізу опублікованих робіт не було відомо початковий стан пацієнтів. Не виключено, що ніфедипін з більшою частотою в порівнянні з іншими препаратами призначався хворим з гіпертонічною хворобою (ГБ), які мали стенокардію. По-друге, в аналізованих дослідженнях використовувалися дуже високі дози (до 120 мг ніфедипіну на добу, в середньому 80 мг на добу). По-третє, всі пацієнти отримували швидко всмоктується форму ніфедипіну короткої дії. Оскільки ніфедипін є вазодилататором, то при прийомі його високих доз вазодилатация була максимальною, що супроводжується вираженою компенсаторною стимуляцією симпатичної нервової системи і, безумовно, могло призводити до загострення ІХС. Підсумком цієї дискусії з’явився перегляд показань до призначення ніфедипіну короткої дії, зокрема, не рекомендувалося призначати його хворим з інфарктом міокарда та нестабільною стенокардією.

Результати виконаних згодом досліджень свідчать про добру переносимість і високу ефективність пролонгованих форм ніфедипіну. У ряді робіт виявлено їх сприятливий вплив на структурно-функціональний стан серця, судин і нирок як при ГБ, так і при паренхіматозних артеріальній гіпертензії.

Наш досвід застосування ніфедипіну-ретард

(Коринфар-ретард АВД ГмбХ, Німеччина) заснований на аналізі результатів, отриманих у 1311 хворих з артеріальною гіпертензією (АГ) і ІХС-стенокардією стабільного перебігу. Серед них було 174 хворих на гіпертонічну хворобу I-II стадій (класифікація ВООЗ, 1962), 16 хворих з АГ при хронічному пієлонефриті, 261 хворий на стенокардію стабільного перебігу II-IV функціональних класів (ФК) і 722 пацієнта зі стенокардією стабільного перебігу, що поєднується з ГБ. Абсолютна більшість хворих отримували препарат амбулаторно і спостерігалися кардіологами поліклінік Санкт-Петербурга. Пацієнти отримували препарат безкоштовно. Всі хворі вели щоденники, в яких відбивалася динаміка самопочуття, число нападів стенокардії на добу, кількість прийнятих таблеток нітрогліцерину, наявність побічних дій. Протягом першого місяця візити до лікаря були щотижневими, в подальшому – раз в 2 тижні. Тривалість спостереження склала 3 міс. Протягом 6 міс 21 пацієнт з ГБ отримували ніфедипін-ретард. У всіх хворих ГБ препарат призначали у вигляді монотерапії. При відсутності належного антигіпертензивного ефекту через місяць пацієнтів переводили на комбіновану терапію. Практично всі пацієнти зі стенокардією тривало отримували нитросорбид, а особи зі стенокардією III-IV ФК – і b-блокатори (в тому числі і з супутньою ГБ). Показанням до призначення ніфедипіну-ретард було збереження нападів стенокардії.

У дослідження не були включені пацієнти з цукровим діабетом, вадами серця, миготливою аритмією, серцевою недостатністю, а також особи, які перенесли порушення мозкового кровообігу.

При ГБ початкова доза препарату становила 20 мг 2 рази на добу. Надалі, з урахуванням досягнутого ефекту, доза зменшувалася (до 20 мг 1 раз на день). Однак у 5 (2,6%) хворих нормалізація величин артеріального тиску (АТ) була досягнута лише при призначенні 60 мг на добу (в 3 прийоми). У хворих на ІХС була порівняна ефективність терапії при призначенні препарату в дозі 20 мг 1 і 2 рази на добу.

У пацієнтів з ГБ, які отримували препарат протягом 6 міс до терапії і через 6 місяців після її початку, виробляли оцінку системної і ниркової гемодинаміки.

Результати досліджень свідчать про чітку антигіпертензивної ефективності ніфедипіну-ретард як у пацієнтів з ізольованою ГБ, так і при її поєднанні з ІХС (табл. 1). У хворих, яким для нормалізації артеріального тиску була потрібна велика доза препарату, вихідний рівень його був вище, так само як і в осіб, які отримали ніфедипін 2 рази на добу. Зниження АТ при всіх режимах терапії не супроводжувалось статично достовірним приростом ЧСС.


Тривала терапія ніфедипіном-ретард призвела до суттєвих змін центральної і регіонарної ниркової гемодинаміки. Зокрема, загальний периферичний судинний опір (ЗПСО) знизилося на 16,7% (р <0,05), одночасно на 16,4% збільшився серцевий індекс (р <0,05). Нирковий судинний опір (ПСС) знизилося в більшій мірі, ніж ОПСС; зниження ПСС закономірно призвело до збільшення ефективного ниркового кровотоку (рис. 1).

* ЕПК – ефективний нирковий кровообіг. Рис. 1. Зміни системної і ниркової гемодинаміки при 6-місячної терапії ніфедипіном-ретард

Шестимісячна терапія супроводжувалася зменшенням індексу маси міокарда лівого шлуночка (ІММЛШ) на 9,3%, товщини задньої стінки (ТЗС) лівого шлуночка на 9,8% і міжшлуночкової перегородки (ТМЖП) на 6,5% при відсутності достовірних змін розмірів порожнини лівого шлуночка і фракції викиду лівого шлуночка (табл. 2). Зниження ІММЛШ було максимальним у осіб з найбільш високими її вихідними значеннями і не корелювало зі ступенем зниження АТ. Показники діастолічної функції (час изоволюмического розслаблення, співвідношення Е / А) достовірно не змінювалися, відзначалася лише тенденція до їх покращання. При цьому час изоволюмического розслаблення більшою мірою зменшилася у пацієнтів з найбільш істотним зниженням ІММЛШ (r = 0,65, p <0,005).

Сприятливий вплив зробив ніфедипін-ретард і на перебіг стенокардії, що проявилося у зменшенні числа нападів стенокардії. Початково у пацієнтів без ГБ число нападів стенокардії склало 29,38 ± 2,18 в місяць, у осіб із супутньою ГБ – 30,1 ± 1,7 в місяць. Після 12 тижнів терапії воно знизилося до 11,6 ± 1,37 і 11,9 ± 1,2 в місяць відповідно. Найбільший антиангінальний ефект був отриманий з початково легкій стенокардією напруги (II ФК), в той же час при важкій стенокардії напруги (III-IV ФК) ефективність терапії була меншою.

У 257 хворих на ІХС без ГБ була порівняна ефективність терапії ніфедипіном-ретард при одноразовому і двократному прийомі (20 мг 1 раз і 2 рази на добу). Дворазовий прийом препарату надав більш виражене антиангінальну дію, не супроводжувалося істотним збільшенням числа побічних ефектів.

У 58 з 722 хворих на ішемічну хворобу серця, що поєднується з ГБ, на вихідних електрокардіограма були зареєстровані порушення ритму (екстрасистоли низьких градацій). Терапія ніфедипіном-ретард не привела у них до збільшення кількості екстрасистол. Навпаки, у 32 пацієнтів, початково мали екстрасистолію, вона перестала виявлятися.

Необхідно відзначити хорошу переносимість препарату. Серед спостережуваних побічних ефектів частіше відзначалися серцебиття (3,8%), головний біль (3,5%), гіперемія обличчя (3,9%), запаморочення (1,28%), відчуття жару (1,28%), підвищений діурез (1,5%) і набряки (1,14%). Виразність побічних дій була максимальною в ранні терміни після початку терапії. У більшості хворих (n = 64) в подальшому переносимість препарату покращилася при збереженні колишньої дози; у 14 пацієнтів через побічних дій доза ніфедипіну була зменшена; 2,1% хворих були змушені через погану переносимості припинити прийом препарату.

Таким чином, результати виконаного дослідження свідчать про високу антигіпертензивної і антиангинальной ефективності ніфедипіну-ретард. Основою знижує АТ дії ніфедипіну є зменшення ОПСС

. Відомо, що при застосуванні кальцієвих антагоністів ступінь вазодилатації в різних судинних регіонах різна. Максимальна вазодилатация відзначається в судинах скелетних м’язів і коронарних артеріях, в меншій мірі – в ниркових. Судини шкіри практично нечутливі до дії дигидропиридинов. H. Struyker-Bodier і співавт. вказують, що відмінності в чутливості судин визначаються вихідним судинним тонусом і кількістю потенціалзалежні кальцієвих каналів. У нирках максимальна чутливість до дії кальцієвих антагоністів властива аферентним артеріолах. Крім того, ці препарати інгібують здатність прегломерулярних артеріол до констрикції у відповідь як на підвищення трансмурального тиску, так і на імпульси, що надходять з щільного плями.

Антиангінальна дія дигідропіридинів обумовлено коронароділатаціей і зменшенням роботи серця через зниження перед- і післянавантаження. Препарати тривалої дії і пролонговані форми короткодіючих з’єднань, в тому числі і ніфедипіну, мають мінімальну здатність стимулювати симпатичну нервову систему, ніж можна пояснити відсутність у них аритмогенного дії і сприятливий вплив на перебіг стенокардії.

Сприятлива дія цих препаратів на внутрішні органи обумовлено не тільки поліпшенням регіонарного кровотоку. Результати експериментальних досліджень свідчать про здатність цих сполук викликати релаксацію мезангіальних клітин, зменшувати синтез колагену фібробластами, підвищувати толерантність тканин до ішемії, покращувати внутрішньоклітинний обмін кальцію (зменшення перевантаження мітохондрій). Результатом цих змін є уповільнене прогресування експериментального нефросклероза.

Отже, препарати ніфедипіну пролонгованої дії можуть бути рекомендовані хворим з різними формами АГ

. Вони можуть використовуватися як для монотерапії, так і в комбінації з іншими препаратами з вазодилататором дією (міотропні препарати, a-адреноблокатори). При хронічній нирковій недостатності, а також у пацієнтів з двостороннім стенозом ниркових артерій і синдромом Конна вони мають переваги перед інгібіторамиангіотензинперетворюючого ферменту.

При ІХС їх застосування виправдане при стенокардії стабільного перебігу

. P. Heidenreich і співавт. виконали метааналіз 90 досліджень, присвячених застосуванню нітратів пролонгованої дії, b-блокаторів та кальцієвих антагоністів. Тривалість спостереження у всіх дослідженнях перевищувала тиждень, але лише в двох з них – 6 міс. Автори не виявили відмінностей в антиангинальной ефективності кальцієвих антагоністів з b-адреноблокаторами. При прийомі ніфедипіну короткої дії відзначена менша антіангіальная активність, хоча число прийнятих таблеток нітрогліцерину і толерантність до фізичного навантаження змінювалися в рівній мірі при прийомі всіх препаратів. Відмінності стосувалися лише більш рідкісною скасування b-адреноблокаторів в порівнянні з кальцієвими антагоністами через побічних дій, що дозволило авторам рекомендувати b-адреноблокатори в якості препаратів першої лінії при лікуванні стенокардії стабільного перебігу.

Результати мета-аналізу виявили ще одну цікаву особливість – в США при монотерапії стабільної стенокардії частіше використовуються нітрати пролонгованої дії, в Європі – кальцієві антагоністи. Серед хворих на стенокардію стабільного перебігу є пацієнти, у яких призначення кальцієвих антагоністів має певні переваги перед терапією b-адреноблокаторами. Зокрема, кальцієві антагоністи максимально ефективні при вазоспастичну стенокардії

, А також при поєднанні динамічної та фіксованого коронарної обструкції. Цілком припустимо поєднання пролонгованих ніфедипіном з b-адреноблокаторами та нітратами. Крім того, ці сполуки слід призначати хворим, які мають протипоказання до b-адреноблокатори (бронхіальна астма, уповільнення атріовентрикулярного і синоатриального проведення, кульгавість, синдром Рейно, цукровий діабет I типу та ін.). Вони краще b-адреноблокаторів у осіб з вираженою дисліпідемією і метаболічним синдромом. Ще одним вихідним показанням до призначення препаратів цієї групи є брадикардія і синдром слабкості синусового вузла.

Список літератури Ви можете знайти на сайті https://www.rmj.ru

Ніфедипін-ретард –

Коринфар-ретард (торгова назва)

(AWD)
література:
1. BMPsaty, SRNeckbert, TDKalpsell. et al. The risk of myocardial infarction associated with antihypertensive drug therapy // JAMA, 1995; 274: 620-5.

2. CDFurberg, M.Pahor, BMPsaty. The unnecessary controversy // Eur. J.Heart. 1996; 17: 1142-7.

3. CDFurberg, BMPsaty. Calcium antagonists: not appropriate as first-line antihypertensive agents // Am. er., J.Hepertension, 1995; 9: 122-5.

4. Алмазов В.А., Шляхто Є.В. Артеріальна гіпертензія і нирки. Видавництво Спбгму ім. акад. Павлова І.П. СПб. 1999; 296 с.

5. Андрєєв Н.А., Моісеєв В.С. Антагоністи кальцію в клінічній медицині. М., // РЦ “Фарммедінфо”. 1995; 162 с.

6. Івлєва А.Я. Вплив антагоністів кальцію на гемодинаміку і функцію нирок при артеріальній гіпертонії // Клин., Технологічне., Тер., 1992; 1: 49-55.

7. Кукес В.Г., Румянцев А.С., Таратута Т.В., Альохін С.Н. Адалат, двадцять років в клініці: минуле, сучасне, майбутнє // Кардіологія, 1996; 1: 51-6.

8. Дядик А.І., Багрій А.Е., Лебідь І.А. та ін. Зміни маси міокарда та діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на хронічний нефритом і артеріальною гіпертензією під впливом терапії блокаторами кальцієвих каналів // Нефрологічний семінар-95. ТНА, СПб, 1995; 170-1.

9. T.Yamakogo, S.Teramuro, T.Oonisti. et al. Regression of left ventricular hypertrophy with long-term treatment of nifedipine in systemic hypertension // Clin., Cardiol., 1994; 17: 615-8.

10. HAStruyker-Boudier, JFSmith, JGDeMey. Pharmacology of calcium antagonists: a review, 1990; 5 (4): 1-0.

11. RDLoutzenhiser, M.Epstein. The renal hemodynamiceffects of calcium antagonists. Calcium Antagonists and the Kidney // Hanley a. Belfas., Phyladelphia, 1990; 33-74.

12.HLElliot. Calcium antagonism: aldosteron and vascular responses to catecholamines and angiotensin II in man // J.Hypertension. 1993; V.11. suppl.6: 13-6.

13. T.Satura. Efficacy of amlodipine in the treatment of hypertension with renal impairment // J.Cardiovasc, Pharmacol, 1994; 24 (B): 6-11.

14. PAHeidenreich, KMMcDonald, T.Hastie. et al. Метааналіз випробувань в порівнянні B-адреноблокаторів, антагоністів кальцію і нітратів при стабільній стенокардії // JAMA, Україна, 2000., (3): 14-23.

форми випуску

Головною дійовою інгредієнтом препарату є однойменне речовина. Крім того, до складу входять додаткові інгредієнти. Вони залежать від форми випуску кошти.

У ніфедипін досить велика кількість варіантів. Однак не всі вони використовуються в кардіології.

Варіанти випуску медикаменту:

 1. Ніфедипін в таблетках. Містить 10 або 20 мг відповідно активного інгредієнта на одну порцію. До складу також входять молочний цукор, магнієвий стеарат, целюлоза мікрокристалічна фракції, повідон, натрієвий лаурилсульфат, твін, крохмаль, гіпромелоза, титановий діоксид, макрогол, тальк і жовтий барвник. Таблетки мають округлу форму і жовтуватий колір. Вони покриті плівкою. Також існує Нифедипин в капсулах по 2 і 10 мг, але ця форма менш поширена.
 2. Розчин для інфузій. Вводиться внутрікоронарного. Використовується при важких стенозах.
 3. Гель. Включає в себе по 2% лідокаїну і ніфедипіну, також до складу входить изосорбида динитрат. Застосовується при геморої.

Існують таблетки короткого і пролонгованої дії. Перші застосовуються для швидкого усунення гіпертензії, а другі використовуються при проходженні курсу лікування засобом.

Чому ніфедипін визнали небезпечним для серця

17.03.2019, виступаючи на симпозіумі Європейського кардіологічного спільноти, який проходив у португальському Лісабоні, доктор Ханно Тан (кардіолог Академічного медичного центру Амстердама, Нідерланди) заявив наступне: «Згідно з результатами Європейської мережі з вивчення питань раптової зупинки серця (ESCAPE-NET), прийом ніфедипіну, зазвичай застосовується в терапії стенокардії та гіпертонії, підвищує ризик появи раптової зупинки серця у пацієнтів поза лікарняним стаціонару ».

Слід зазначити, що раптова зупинка серця є причиною понад 50% усіх серцево-судинних смертей в Європі і складає 1/5 від усіх природних смертей на території Євросоюзу. Після серцевої аритмії (фібриляції шлуночків або тахікардії) міокард перестає належним чином прокачувати кров по судинах. Це стан, якщо його не лікувати, призводить до смертельного результату протягом декількох хвилин.

Щоб знайти причини таких аритмій, європейськими вченими була створена рятувально-дослідницька мережа, дія якої було направлено на вивчення і запобігання таких аритмій.

В ході дослідження аналізувався вплив ніфедипін (в дозі 30 мг і 60 мг) і Амлодипіну (в дозі 5 мг і 10 мг), які широко використовуються при високому кров’яному тиску і стенокардії, на ризик позалікарняної зупинки серця. У повсякденному медичній практиці лікування починають з меншої дози і поступово підвищують її до досягнення необхідного терапевтичного ефекту.

Аналіз результатів проводився з використанням даних Амстердамської служби реанімаційних досліджень (ARREST, 2005-2011) і Датської службою зупинки серця (DANCAR, 2001-2014). В цілому дослідження включало 10 604 пацієнта і контрольну групу 51 048 чоловік.

В результаті було встановлено, що використання високих доз ніфедипіну (60 мг / добу і більше) пов’язано зі значним збільшенням ризику зупинки серця поза лікарнею в порівнянні з будь-якою дозуванням Амлодипіну. При використанні невисоких доз ніфедипіну ризик був значно нижче. При лікуванні амлодипін ризик зупинки серця був відсутній зовсім.

Обидва препарати відомі кардіологам дуже давно і активно призначаються пацієнта по всьому світу для лікування хвороб серця. Обидва вони вважаються безпечними і ефективними. До сьогоднішнього дня дані про раптову зупинку серця на фоні прийому ніфедипіну або амлодипіну були відсутні. Багато в чому це пов’язано з дуже важким збором вихідної інформації про схеми лікування пацієнтів.

Поточне дослідження припускає, що ніфедипін у дозі 60 мг / добу збільшує ризик раптової зупинки серця через фатального порушення серцевого ритму. У амлодипіну такого ефекту немає. При цьому доктор Ханно Тан заявив, що отримані результати повинні бути підтверджено в інших дослідженнях. Тільки тоді вони можуть враховуватися при застосуванні ніфедипіну.

Фармакокінетика

Ніфедипін є антагоністом каналів кальцію. Має судинорозширювальну, протівогіпертензівного і антиангінальну діями. Препарат блокує проходження кальцію по повільним каналам переважно в елементи кровоносної системи, завдяки чому відбувається їх розширення.

Забезпечує зниження загального та легеневого тиску, внаслідок чого може спостерігатися незначна тахікардія і зростання серцевого викиду.

При прийомі цього засобу знижується навантаження на серце. Також знижується потреба міокарда в кисні і поліпшується скоротливість серцевого м’яза. Сприяє покращенню функціонування міокарда і центральної гемодинаміки. Зменшує розміри серця при його дисфункциях.

Ця речовина значно підвищує інтенсивність кровотоку і знижує агрегацію тромбоцитів. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано корисну дію ніфедипіну і в постстенотіческое стані при наявності атеросклеротичних змін елементів кровоносної системи.

Препарат зменшує тонус ендометрія і сприяє збільшенню навантаження. У ніфедипіну є і мовчазний діуретичний ефект.

До основних рис ніфедипін:

 • Сприяє розширенню елементів кровоносної системи;
 • Розслаблює мускулатуру гладкого типу;
 • Знижує необхідність серця в кисні;
 • Підвищує інтенсивність кровообігу;
 • Зменшує частоту серцевих скорочень.

Що таке Нифедипин

Препарат Нифедипин (Nifedipine) відноситься гіпотензивних засобів судинної, кардіологічної терапії. Це представник групи блокаторів кальцієвих каналів. Інструкція визначає особливості дії препарату, який:

 • розслаблює гладку мускулатуру судин;
 • розширює артерії;
 • зменшує потребу серця в кисні;
 • збільшує потік крові;
 • знижує частоту серцевих скорочень.

Перевага ніфедипін, як обумовлює інструкція із застосування, в тому, що засіб:

 • використовується при хронічних захворюваннях і як екстрена допомога;
 • володіє антигіпертонічний властивістю – знижує артеріальний тиск;
 • одночасно має антиангінальну дію – зменшує біль за грудиною;
 • швидко відновлює постраждалі від ішемії клітини.

Фармакодинаміка

Після потрапляння в шлунок препарат швидко всмоктується в кровоносну систему. Його біодоступність може варіюватися в залежності від індивідуальних особливостей організму від 40 до 60%. На цей показник впливає прийом їжі, підвищуючи його.

З елементами крові ніфедипін зв’язується на 90%. Тому за допомогою гемодіалізу його вивести не вдасться. Максимальна концентрація препарату досягається через 60-180 хвилин після перорального прийому таблеток. Приблизно в цей же час спостерігається його найбільш виражену дію.

Медикамент трансформується в печінці. При цьому виділяються неактивні метаболіти. Ніфедипін може проникати в плаценту. Крім того, при його прийомі речовина потрапляє в грудне молоко.

Період напіввиведення кошти триває протягом доби. При цьому воно не має здатності кумулироваться. Виводиться Нифедипин нирками у вигляді неактивних метаболітів.

При тривалому прийомі може спостерігатися звикання до ліків і розвиток толерантності. Це відбувається в тому випадку, якщо курс лікування ніфедипін триває більше трьох місяців.

Фармакологічна дія

Згідно з інструкцією, застосування ніфедипіну блокує активність повільних кальцієвих каналів мембрани клітин. Від цього дії зменшується надходження іонів кальцію в м’язи, артерії серця, периферичні судини. Процеси відбуваються на клітинному рівні. Як результат:

 • активізація кровообігу в серці;
 • збільшення просвіту коронарних, артеріальних судин;
 • підвищення кровотоку в нирках;
 • зниження тиск;
 • зменшення судинного опору потоку крові на периферії.

Ліки не накопичується в організмі. Після застосування ніфедипін всередину:

 • активна речовина всмоктується з слизової шлунково-кишкового тракту;
 • потрапляє в кров, зв’язується з білками плазми, довго перебуває в організмі;
 • склад метаболізується в печінці, утворюючи продукти розпаду;
 • залишки виводяться з організму з сечею – половина дози протягом доби;
 • біодоступність підвищується після прийому їжі.

Чоловікові вимірюють тиск тонометром

 • Популярні засоби від високого тиску і правила їх призначення
 • Амлодипін від тиску – інструкція із застосування таблеток, склад, показання, побічні ефекти, аналоги і ціна
 • Ліки від гіпертонії нового покоління: список препаратів

Показання до застосування

Ніфедипін має досить значний список показань до застосування. І не всі вони пов’язані з підвищеним артеріальним тиском.

У яких випадках рекомендується використовувати препарат:

 1. стенокардія;
 2. Патологія Рейно;
 3. Дисфункція серцево-легенева застійного типу;
 4. Гіпертонія будь-якого ступеня занедбаності;
 5. Артеріальні спазми;
 6. Кардіоміопатія гіпертрофічна.

Ліки застосовується при деяких інших проблемах. Не завжди вони вказані в інструкції по використанню.

Коли ще може використовуватися Нифедипин:

 • Гіпертонічний криз;
 • Проблеми з кровообігом в мозку;
 • Гіпертензія в легких;
 • Стеноз і закупорка елементів кровоносної системи;
 • Недостатність серцевого функціонування;
 • Застійні явища в організмі будь-якої етіології;
 • Атеросклеротичні освіти на стінках артерій;
 • Ішемія серцевого м’яза;
 • Бронхіальний спазм.

Гель Нифедипин використовується при геморої. Прекрасне поєднання компонентів в ньому сприяє усуненню болю, зниження ректального тиску, розслабленню ануса, а також розширенню судин в місці нанесення.

Знайшло даний засіб і не зовсім специфічне застосування. Іноді його використовують в гінекології для вагітних жінок.

Багатьох цікавить питання про те, для чого призначають Нифедипин при вагітності. Даний засіб застосовується для зняття тонусу матки. Зазвичай воно використовується в поєднанні з іншими медикаментами. Ніфедипін допомагає швидко нормалізувати стан майбутньої матері, запобігши розвиток передчасної родової діяльності.

Дітям, при вагітності і годуванні грудьми

Згідно з інструкцією, Нифедипин при вагітності та годуванні груддю протипоказаний. гінекологічній практиці в деяких випадках практикується призначення препарату при вагітності як гіпотензивний засіб, коли інші препарати неефективні.

Також наголошується, що Нифедипин при вагітності допомагає знизити тонус матки, проте широке поширення по даного показання препарат поки не отримав.

Застосування в дитячому віці

Ніфедипін можна застосовувати у дітей та підлітків молодше 18 років, так як безпека і ефективність застосування препарату в цій віковій групі не встановлена.

Переваги і недоліки

Ніфедипін користується популярністю серед кардіологів. Це обумовлено тим, що у нього є чимало переваг.

Переваги ніфедипін:

 1. Має багато різних форм випуску. Завдяки цьому легко підібрати варіант, який найкраще підходить для конкретного випадку.
 2. Існують таблетки швидкого і пролонгованої дії. Тому препарат можна використовувати як для термінової нормалізації тиску, так і для тривалого прийому.
 3. Володіє великим спектром дій. Це дозволяє використовувати Нифедипин неї тільки для лікування гіпертензії, а й для боротьби з іншими захворюваннями.
 4. Не володіє ефектом кумуляції.
 5. Варто недорого.
 6. Можливе використання при гемодіалізі.

Незважаючи на великий список достоїнств, Нифедипин має і деякі недоліки.

Недоліки ніфедипін:

 1. При тривалому використанні може розвинутися звикання до препарату. У цьому випадку він просто не буде працювати. Тому Нифедипин пропивають короткими курсами.
 2. На біодоступність засобу впливають прийоми їжі: в цьому випадку вона підвищується.
 3. Засіб може проникати в грудне молоко і плаценту.
 4. Біодоступність ліки змінюється в залежності від індивідуальних особливостей організму. Це ускладнює підбір оптимальної терапевтичної дози.
 5. Медикамент має великий список побічних ефектів і протипоказань.

Ціна

Таблетки Нифедипин для зниження артеріального тиску і його аналоги можна замовити по каталогах, купити в інтернет-магазині або придбати в аптеках без рецепта. Ціна в рублях залежить від форми дозування, виробника, кількості таблеток в упаковці. Середня вартість препарату по Києві:

Дозування, мг Кількість штук Середня ціна, р.
ніфедипін 10 50 50
Нікардія 20 100 185
коринфар 10 50 75
Кордафлекс 10 100 80
Кордіпін-ретард 20 30 90
Коринфар-ретард 20 30 95

Побічні дії ніфедипін

Ніфедипін – це не найбезпечніший препарат. Він має досить великий список побічних дій. Тому застосовувати його від тиску без дозволу лікаря не рекомендується.

Можливі негативні наслідки прийому ніфедипін:

Групи органів Побічні ефекти ніфедипіну
Серце і судини, а також кровотворення Прискорене серцебиття, аритмія, гіпертермія та припливи до обличчя, анемія, гостра гіпотензія, тромбоцитопенія, пурпура, больові відчуття в області серця, лейкопенія.
Нервова система Запаморочення, порушення сну, біль в області голови, парестезії.
Органи чуття Сторонні звуки у вухах, відчуття оглушення, порушення зору, проблеми з смаковими сприйняттям.
Шлунок Скріплення стільця, послаблення стільця, відчуття нудоти, блювотні позиви, проблеми з яснами, посилене газоутворення.
печінка Зміна активності ферментів печінки.
Органи дихання Бронхіальний спазм.
Кістки, м’язи, суглоби Тремор кінцівок, біль у м’язах.
Імунна система Сверблячка, дерматит, еритема, кропив’янка, висипання алергічного типу.
статеві органи Гінекомастія, імпотенція.
інші порушення Набряк і почервоніння кінцівок, гіперглікемія, фотодерматит.

При виникненні зазначених симптомів потрібно припинити прийом препарату і звернутися до лікаря.

Спеціаліст визначить рівень небезпеки нездужань і при необхідності вносить необхідні корективи в лікування.

побічні явища

Лікування препаратом може викликати такі побічні дії:

 • З боку травної системи: діарея, печія, нудота, погіршення роботи печінки; в окремих випадках – гіперплазія ясен. При тривалому застосуванні препарату у високих дозах можлива поява диспепсичних симптомів, розвиток внутрішньопечінкового холестазу або підвищення активності печінкових трансаміназ.
 • З боку периферичної нервової системи і ЦНС: головний біль. При тривалій терапії у високих дозах можливі болі в м’язах, парестезії, порушення сну, тремор, незначні розлади зорової функції.
 • З боку ендокринної системи: розвиток гінекомастії.
 • З боку серцево-судинної системи: відчуття тепла, гіперемія шкірних покривів, набряки, артеріальна гіпотензія, тахікардія, асистолія, шлуночковатахікардія, посилення нападів стенокардії, брадикардія.
 • З боку сечовидільної системи: збільшення добового діурезу, порушення функціональності нирок (при тривалому прийомі у високих дозах). З боку системи кровотворення: дуже рідко – тромбоцитопенія, лейкопенія.
 • Алергічні реакції: висип на шкірних покривах.

При внутрішньовенному введенні препарат викликає печіння в місці ін’єкції. При внутрікоронарном введенні кошти протягом хвилини після початку вливання може розвинутися гіпотензія і підвищитися частота серцевих скорочень.

Кому не можна приймати блокатор кальцієвих каналів

До прийому ніфедипіну є ряд протипоказань, які обов’язково потрібно враховувати. В іншому випадку лікування принесе організму тільки шкоду.

У яких випадках не можна використовувати Нифедипин:

 • Постінфарктний стан в перші 4 тижні після нападу;
 • Прискорене серцебиття;
 • Діти, які не досягли повноліття;
 • Грудне годування;
 • Шок кардіогенного типу;
 • Дисфункція вузла синусового;
 • Дисфункція серця в стадії декомпенсації;
 • Звуження мітрального клапана і артерій;
 • колапс;
 • Субаортальний ідіопатичний стеноз;
 • Негативна реакція організму на будь-які компоненти ліків;
 • Непереносимість лактози (для таблеткової форми);
 • Негативна реакція людини на інші похідні дигідропіридину.

Ліки можуть просочуватися в плаценту і сприяти розслабленню маткової мускулатури, тому в якості протівогіпертензівного медикаменту його в період виношування дитини не застосовують. В даному випадку ризики значніше користі.

При гіпертонусі матки існує практика використання ніфедипін. Він допомагає швидко і відносно безпечно нормалізувати стан.

При грудному вигодовуванні Нифедипин не застосовується, так як він зафіксований в грудному молоці.

Протипоказання

Інструкція по застосуванню попереджає про наявність протипоказань. Призначати медикаментозний засіб повинен, лікар, щоб виключити ризики ускладнень. Оскільки лікарський препарат сильно знижує тиск, необхідно дотримуватися обережності. Заборонено застосовувати Нифедипин при нагоді:

 • гострого інфаркту міокарда;
 • важкої форми серцевої недостатності;
 • нестабільної стенокардії;
 • гіпотензії;
 • кардіогенного шоку;
 • звуження мітрального клапана;
 • тахікардії;
 • брадикардії.

Хоча препарат доступний, коштує недорого, згідно з інструкцією, протипоказано проводити лікування ліками, при:

 • вагітності;
 • лактації;
 • гіперчутливості до компонентів;
 • алергічних реакціях;
 • порушеннях серцевого ритму;
 • печінкової, ниркової недостатності;
 • непрохідності шлунково-кишкового тракту;
 • порушеннях мозкового кровообігу;
 • літньому, дитячому віці – до 18 років.

У яких випадках потрібно з обережністю використовувати засіб

Існують випадки, в яких прийом ніфедипін не заборонений, але пов’язаний з великими ризиками виникнення побічних ефектів. Тому при таких захворюваннях препарат приймають лише в разі крайньої необхідності і під ретельним наглядом лікаря.

Коли Нифедипин потрібно використовувати з особливою обережністю:

 1. Дисфункція серця хронічного типу;
 2. діабет;
 3. Проблеми з кровообігом в мозку;
 4. Патології функціонування печінки і нирок;
 5. Злоякісна гіпертонія;
 6. Використання гемодіалізу.

Показання для призначення

Приймати «Ніфедипін» продовженого дії рекомендується для профілактики нападів болів при ішемічній хворобі серця. На тлі терапії БКК знижується швидкість розвитку ниркової недостатності при нефрогенної гіпертонії. Призначається препарат в комплексній терапії підвищеного тиску і хронічної серцевої недостатності. Ліки застосовують для зменшення швидкості розширення лівого шлуночка, а також поліпшення гемодинаміки головного мозку. «Ніфедипін» допомагає знизити навантаження на серце, розширює кровоносні судини. Блокатор кальцієвих каналів (БКК) вирівнює серцевий ритм і знижує ризик формування тромбів.

Передозування

При прийомі дози, що значно перевищує максимально допустимий добове кількість, може розвинутися інтоксикація. Цей стан супроводжується вираженими симптомами.

Симптоми передозування:

 • Гіперемія обличчя;
 • Больові відчуття в голові;
 • брадикардія;
 • Гостра гіпотензія;
 • нудота;
 • Блювотні позиви;
 • Порушення стільця.

При прийомі надмірно великої дози необхідно провести промивання шлунка і кишечника, після чого випити абсорбент. Якщо зазначені симптоми все ж виникли, потрібно викликати невідкладну допомогу.

Якому аналогу варто віддати свою перевагу

Абсолютно всі замінники «Нефедіпіна» є якісними засобами і мають однакові з ним властивостями. У зв’язку з цим пацієнт може зупинити свій вибір на менш дорогому ліки, правда, при цьому доведеться враховувати механізм впливу і дозування засобу.

У медичній практиці існує чимало прикладів, коли один і той же активний компонент в медикаментах різних фармакологічних виробників надавав різний вплив. Але з «ніфедипін» йде інша ситуація. З випуску цього препарату пройшло вже майже двадцять років, і все його аналоги не мають відмінностей від оригіналу. У зв’язку з цим, купуючи медикамент, можна заощадити, вибравши менш дорогий замінник. За лікувальними властивостями аналог «ніфедипін» пролонгованої дії буде схожий з оригіналом.

Треба сказати, що вкрай мала ймовірність придбати в аптеці підроблений препарат, в якому замість активного компонента буде міститися крейда, тому що «Ніфедипін» є недорогим засобом, і названа заміна точно не принесе істотної вигоди. До того ж гіпертонік зі стажем зможе з легкістю виявити підробку, так як він знає, яке терапевтичний вплив має надавати засіб, і не купить його в наступний раз.

Сумісність ніфедипін з іншими медикаментами

Ніфедипін може використовуватися в якості монотерапії або в комбінації з іншими засобами. У другому випадку потрібно враховувати ефекти таких взаємодій.

Взаємодія ніфедипін з іншими медикаментами:

Групи препаратів Ефекти від поєднання ніфедипін з ними
дигоксин Збільшується дієвість дигоксину.
магнієвий сульфат Збільшення токсичної дії. Можливий розвиток нейром’язової блокади.
циметидин Можливий розвиток гострої гіпотензії.
Карбамазепін та фенітоїн Ніфедипін збільшує концентрацію таких компаньйонів.
хінідин Ніфедипін знижує дієвість хінідину.
теофілін Можлива зміна концентрації теофіліну в обидві сторони.
рифампіцин Знижується ефективність ніфедипін.
вінкристин Гірше виводиться Вінкристин.
Еритроміцин, Циклоспорин, Ритонавір, Кларитроміцин, Саквінавір і протигрибкові засоби Спостерігається збільшення кількості ніфедипін в плазмі крові.
такролімус Ніфедипін збільшує концентрацію цього кошти.
антикоагулянти Зростання протромбінового часу.
метахоліном Зміна дій метахоліну.
Засоби для лікування ВІЛ Підвищення дієвості ніфедипін.
гіпотензивні препарати Збільшення протівогіпертензівного дії.
сік грейпфрута Зростання концентрації ніфедипіну в організмі

лікарська взаємодія

Рифампіцин: прискорення метаболізму і, як наслідок, ослаблення дії ніфедипіну. Нітрати: посилення тахікардії і гіпотензивної дії ніфедипіну. Хінідин: зниження його концентрації в плазмі крові.

Бета-адреноблокатори: ризик вираженого зниження артеріального тиску, в деяких випадках – посилення серцевої недостатності (таке комбіноване лікування слід проводити під ретельним лікарським контролем).

Інші гіпотензивні препарати, діуретики, трициклічні антидепресанти, ранітидин, циметидин: посилення вираженості зниження артеріального тиску. Теофілін, дігоксин: збільшення їх концентрації в плазмі крові.

Інструкція по застосуванню засобу

Схему прийому ніфедипін повинен складати лікар, враховуючи індивідуальні особливості організму. В інструкції із застосування засобу немає вказівок щодо того, при якому тиску його застосовувати, але там описані основні позиції лікування ім.

Таблетки приймають внутрішньо, не розжовуючи і запиваючи великою кількістю рідини. Робити це можна незалежно від прийому їжі.

Спочатку лікування використовують 10 мг препарату один раз в день. Якщо ця доза виявилася неефективною, то її можна збільшити вдвічі. У цьому випадку таблетки приймаються двічі на день з перервою в 12 годин.

При ішемічній хворобі можуть знадобитися більш серйозні дозування. В цьому випадку їх збільшують, поступово доводячи до 60 мг.

При гіпертонії максимальною добовою дозою буде 40 мг препарату.

При покупці ніфедипін багатьох цікавить його інструкція із застосування при вагітності. На упаковці цієї інформації немає. Оптимальну схему лікування повинен вибрати лікар. Однак зазвичай призначають від 2 до 6 таблеток по 10 мг на добу.

Курс лікування ніфедипін складається лікарем індивідуально. У деяких випадках може знадобитися корекція дози. Різко припиняти прийом препарату можна. Можливе виникнення синдрому відміни.

Популярні питання

– Наскільки небезпечна ситуація, що склалася? Чим же тепер лікуватимуть пацієнтів?

– Член Європейського товариства кардіологів Ярослав Ашихмин повідомляє, що препарати з ніфедипіном масово не призначаються пацієнтам. За його словами, вони використовується тільки для пацієнтів з дуже високим рівнем тиску, яким не підійшли інші препарати.

Ніфедипін – це один з багатьох ліків від гіпертонії і стенокардії, до того ж не саме призначається. Однак певним групам пацієнтів рекомендують приймати саме його. Цим людям варто проконсультувати з лікарем-кардіологом і уточнити доцільність подальшого прийому ніфедипіну.

– Виходить, що ніфедипін небезпечний в дозі 60 мг на добу і більше?

– Дійсно, описане дослідження вказує на негативний вплив ніфедипіну в дозі більшій (≥60 мг / добу). Однак варто підкреслити, що в кардіології чимало препаратів, які можуть призвести до смертельних ускладнень, наприклад, антиаритмики, які дуже часто невиправдано застосовуються. Однак при цьому їх ніхто не виключає з медичної практики.

До того ж це тільки одне дослідження, яке виявило дану проблему. Робити якісь висновки зараз – передчасно і непрофесійно. Необхідно відтворити такий же результат в інших дослідженнях і тоді вже можна більш серйозно говорити про цю проблему.

– Я приймаю ніфедипін у дозі 60 мг / добу і більше вже тривалий час і не відзначав (-а) ніяких негативних ефектів на серце. що ж робити тепер?

– Раптова зупинка серця, як Ви розумієте, відбудеться тільки один раз. Виявлене побічна дія ніфедипіну було результатом дослідження більше 10 тисяч пацієнтів. Тому дана проблема заслуговує, як мінімум, уваги і настороженості пацієнтів. Ми рекомендуємо проконсультуватися з грамотним лікарем-кардіологом і обговорити питання переходу на інший препарат.

Поради щодо використання ніфедипін

Щоб препарат надав найкраще дію і не привів до виникнення побічних ефектів, необхідно враховувати кілька нюансів його застосування. Вони зроблять використання засобу максимально ефективним і безпечним.

Поради щодо застосування ніфедипін:

 1. Не можна при лікуванні ніфедипін вживати грейпфрутовий сік. Такий напій призведе до зростання вираженості ефектів препарату, що може негативно позначитися на стані організму.
 2. При прийомі ніфедипін не можна вживати алкогольні напої. Вони можуть спотворити дію препарату.
 3. Ніфедипін може вплинути на швидкість реакції. Тому на період лікування їм краще відмовитися від управління складними механізмами і водіння автотранспорту.
 4. Скасовувати Нифедипин потрібно поступово знижуючи його дозування поетапно. В іншому випадку можливий синдром відміни.
 5. Дуже важливо використовувати препарат пролонгованої дії по призначеної схеми лікування, не пропускаючи жодного прийому.
 6. При проблемах з мозковим кровообігом, а також при недостатності функцій печінки необхідна корекція дозування ніфедипін в меншу сторону.
 7. При необхідності застосування хірургічного лікування потрібно попередити анестезіолога про прийом ніфедипін.

особливі вказівки

Ніфедипін слід використовувати тільки під контролем лікаря, особливо при цукровому діабеті, злоякісної артеріальної гіпертензії, тяжких порушеннях мозкового кровообігу, гіповолемії і порушеннях функціональності нирок і печінки.

Скасування прийому слід проводити поступово, так як при різкому припиненні курсу може спостерігатися синдром відміни. У період тривалого застосування ніфедипін необхідно відмовитися від вживання алкоголю, а на початку лікування лікарі рекомендують уникати керування транспортними засобами та занять іншими небезпечними видами діяльності.

Відгуки про препарат

Ніфедипін має відмінні відгуки і лікарів, і пацієнтів. Тому його часто використовують в кардіологічній і навіть гінекологічній практиці. Більше дізнатися про препарат допоможуть відповіді лікарів на питання про нього.

Відповіді лікарів на питання про ніфедипін:

Добрий день. Я на другому триместрі вагітності. Лікар сказав, що у мене підвищений тонус матки, і порадив використовувати для його зниження Нифедипин по одній таблетці 4 рази на день. В інструкції із застосування зазначено, що цей засіб протипоказано при виношуванні дитини. Боюся нашкодити своєму малюкові. Кого мені слухати: лікаря або інструкцію? (Маргарита, Саратов)

Привіт, Маргарита. Слухайте лікаря! Дійсно, Нифедипин не застосовують за вагітності для лікування гіпертонії. Однак це засіб відмінно знімає тонус з матки. І використання в цих цілях препарату для вагітних практикується не перший рік. У вашому випадку користь від засобу перевищує ризики. До того ж це один з найбезпечніших способів зняття тонусу матки. (Олег Михайлович, гінеколог, Єкатеринбург)

У мого батька третій день тиск 170 на 110. Весь цей час він знаходиться в запої. До лікаря йти відмовляється. Відчуває себе дуже погано. Від бабусі залишився Нифедипин, термін придатності не вийшов. Чи можу я дати його батькові? (Карина, Клин)

Привіт, Карина. Ніфедипін не можна поєднувати з алкоголем. До того ж високий тиск може служити наслідком запою. Чи не експериментуйте! Викличте швидку допомогу, лікарі нормалізують тиск вашого батька і, можливо, заберуть його в лікарню, де він зможе вийти з запою. (Христина Михайлівна, кардіолог, Рязань)

аналоги ніфедипіну

Не зовсім коректно говорити про аналоги цього препарату, оскільки ніфедипін – це МНН (міжнародна непатентована назва) або простіше кажучи – діюча речовина. Він випускається під різними торговими назвами. Всі ці препарати вже можна назвати між собою аналогами.

Препарати, до складу яких входить ніфедипін:

коринфар Кордафлекс Нифекард ХЛ
коринфар ретард Кордафлекс РД адалат
коринфар УНО Кордафлекс ретард адалат СЛ
Кордіпін фенігідін ОСМО-Адалат
Кордіпін ХЛ Кальгард ретард кордафен
Кордіпін ретард Ніфегексал Ніфедікор
Нікардія Ніфаділ Ніфебене
Нікардія СД ретард Ніфедікап Ніфелат
Ніфедекс Санфідіпін Ніфелат Q
Ніфесан Споніф 10 Ніфелат P
Ніфедипін (МНН) вітчизняного та зарубіжного виробництва

З таблиці видно, що для препарату ніфедипін аналоги дуже численні – це говорить про широку поширеність і призначуваності ліки. Тепер же лікарям і пацієнтам, які приймають препарати з ніфедипіном, слід проявляти пильність і настороженість.


Препарати з ніфедипіном як діючу речовину. Натисніть на зображення, щоб збільшити його.

Можливість одночасного прийому і що сильніше

Ще з кінця 80-х років минулого століття проводилося кілька клінічних досліджень, щоб оцінити антигіпертензивний ефект і переносимість препаратів Коринфар або Капотен – що краще окремо, а також в комбінації.

Як каптоприл, так і ніфедипін значно зменшували середнє кров’яний тиск. При цьому в середньому зниження артеріального тиску ніфедипіном (Коринфар), було більше, ніж каптоприлом (Капотен). У разі ж комбінованої терапії, ефективність була значно вище, ніж індукована одним з препаратів при монотерапії.

Побічні ефекти були від легкого до помірного за інтенсивністю в обох випадках при монотерапії. Частота серцевих скорочень була значно збільшена тільки від ніфедипіну. Негативні прояви при одночасному прийомі виникали закономірно частіше, крім набряклості кінцівки. Набряк щиколотки, навпаки, зник при одночасному лікуванні у трьох з чотирьох пацієнтів, які отримали цей побічний ефект тільки на ніфедипін, хоча у одного з 4-х розвинувся набряк щиколотки і під комбінованою терапією.

Незважаючи на переваги спільної дії, важливо розуміти, що тільки лікар може призначити Коринфар або Капотен разом з урахуванням перебігу захворювання, віку, особливостей організму, протипоказань і побічних явищ
Порівняльна таблиця

коринфар капотен
Діюча речовина
ніфедипін каптоприл
Средня доза на один прийом
10 мг 25 мг
швидкість дії
Швидше – сублінгвально 5 хв., Всередину – до 20 хв. Повільніше – 20-60 хв.
Сила гіпотензивної дії
вище нижче
Категорія FDA (дія на плід)
C D
протипоказані при вагітності і ГВ
вартість
нижче вище
Кількість таблеток в упаковці
50-100 28-56
аналоги
«Кордафлекс» (Угорщина), «Нифекард ХЛ», «Кордіпін Ретард» (Словенія) «Каптоприл» (різні виробники)

Nota Bene

Не спадає популярність даних ЛЗ багато в чому обумовлена ​​їх доступністю, препарати недорогі (100-200 р за об’ємну упаковку) і Коринфар обійдеться приблизно на 40-50% дешевше

Однак вартість – останнім на що слід звертати увагу при виборі серцевих ліків, ризики та лікування ускладнень виявляться набагато накладні, ніж найдорожчий сучасний препарат. Тому обов’язково відвідайте хорошого кардіолога, який вірно призначить схему лікування новим препаратом тривалої дії і його посилену дозу на випадок екстреного прийому

Склад лікарського засобу

«Ніфедипін Ретард» (про аналоги препарату ми поговоримо трохи пізніше) має досить складний склад. Особливо це стосується таблетованій форми випуску, список її складових перевищує десять пунктів.

Основний компонент препарату – це ніфедипін. Хімічна речовина було синтезовано штучно і на сьогоднішній день застосовується у виробництві великої кількості лікарських засобів, призначених для використання в кардіології.

Серед великої кількості допоміжних компонентів можна виділити тальк, повідон, магнію стеарат, цукор молочний, крохмаль, гліцерин і макрогол. Перед тим як приступити до лікування, пацієнт повинен з’ясувати, чи існує у нього переносимість лактози. Так як в іншому випадку молочний цукор викличе проблеми з травленням і алергічну реакцію. Причому і в тій, і в іншій ситуації ефективність лікарського засобу буде знижена.

Таблетки «ніфедипін Ретард» мають круглу форму і опуклі з обох сторін. Колір таблеток наближений до яскраво-жовтому, але допускаються й інші відтінки жовтого – від світлого до темного. Оболонка відрізняється глянцевим блиском, рисок для поділу не має.

Якщо говорити про дозування препарату, то вона досить різноманітна. Найчастіше лікарі призначають «Ніфедипін Ретард» 20 мг і 10 мг. У продажу знаходяться упаковки засобу з п’ятьма блістер. На кожному розташоване по десять таблеток.

Хочеться додати, що таблетки в оболонці мають пролонговану дію. Якщо вам потрібен даний препарат для зняття гострих нападів, то віддайте перевагу звичайній формі випуску або драже.

лікарський засіб

Відео по темі

Коротко про головне: механізм дії, показання та протипоказання до застосування ніфедипін:

В цілому, даний лікарський препарат досить ефективний, а в пролонгованої формі ще й безпечний для здоров’я. Необхідною умовою нешкідливого прийому ніфедипіну є правильне призначення, що враховує стан серця хворого, і дотримання пацієнтом рекомендацій щодо його застосування. В такому випадку побічна дія буде мінімізовано, а лікарський ефект, навпаки, досягне максимально можливих показників.

ефективність ніфедипін

Препарат практично повністю абсорбується після перорального прийому. Ліки з контрольованим вивільненням активної сполуки забезпечує підвищення концентрації терапевтичного речовини в плазмі при постійній і контрольованою швидкості приблизно через 6 годин після першої дози. Після повторного прийому постійні концентрації в плазмі підтримуються на стабільному рівні з мінімальними коливаннями протягом 24 годин.

Біодоступність ліки становить близько 86%.

Ніфедипін швидко метаболізується в неактивні метаболіти; 60-80% введеної дози виділяється в цій формі в сечі. Решта виділяється з калом у вигляді метаболітів, головним чином, як результат биллиарной екскреції. Плазмовий період напіввиведення ліки становить приблизно 6-11 годин.

Параметри ефективності не істотно залежать від ступеня ниркової недостатності, але на них може вплинути хронічна печінкова недостатність. У цих випадках біологічний період напіврозпаду збільшується, а біодоступність збільшується в порівнянні зі здоровими пацієнтами.

Огляд найпопулярніших замінників «Нефедіпіна»: «Коринфар»

Перед заміною даного препарату на аналогічне по впливу лікарський засіб потрібно обов’язково проконсультуватися з лікарем для підбору оптимального дозування і виявлення протипоказань до вживання медикаменту. Далі розглянемо аналоги «ніфедипін» за дією: «Коринфар», «Кордафлекс» і «Коринфар Уно».

Перший замінник «ніфедипін» випускають у формі таблеток. Він має пролонговану дію, а призначають його для лікування хвороб серця і судин:

 • при наявності у пацієнта артеріальної гіпертензії;
 • на тлі ішемії ділянки міокарда;
 • при наявності стенокардії напруги.

Лікування «корінфара» переноситься пацієнтами легко, без побічних дій. Аналог «ніфедипін» при цьому слід приймати тільки за рекомендацією фахівця і під його наглядом.

препарат Коринфар

Важливо знати, що після різкого припинення прийому «Коринфару» у гіпертоніків можливий розвиток синдрому відміни, що буде виражатися в підвищенні кров’яного тиску, а крім того, в недостатності кровопостачання міокарда.

Відгуки

Пацієнти в своїх відгуках про «ніфедипін» часто відзначають його низьку вартість поряд з високою ефективністю. Правда, нерідко повідомляється і про побічні ефекти, які індивідуальні в кожному випадку. Так, у кого-то спостерігалося прискорене серцебиття, у інших були присутні відчуття печіння на шкірних покривах без збільшення температури тіла, а крім того, порушувалася робота кишечника. Але в цілому відзначається, що препарат допомагає справлятися з високим тиском і стенокардією. Головне, щоб він так само, як і його аналоги, призначався лікуючим лікарем.

аналоги препарату

Іноді доводиться підбирати аналог ніфедипін. Це повинен робити лікар. Але пацієнтові також корисно знати, які має даний гіпотензивний препарат замінники.

До аналогам ніфедипін варто віднести наступні ліки:

фото 10

 • Кальцігард Ретард;
 • Кордіпін;
 • Нифекард;
 • коринфар;
 • Ніфебене;
 • Екодіпін;
 • Фенамон;
 • Дігноконстант;
 • Ніфесан;
 • Піділат;
 • фенігідін;
 • Апо-Ніфед.

аналоги

Поява на фармацевтичному ринку аналогів ніфедипін пов’язано з його популярністю.

Аналоги ліки:

 • коринфар;
 • адалат;
 • кордилін;
 • Кальцігард ретард;
 • Кордафен.

Велика частина аналогів не поступаються Ніфедепіну по ефективності. Лікар визначить, який препарат потрібний пацієнту: короткого або продовженого дії.

Ліки швидкої дії не призначають для тривалого лікування артеріальної гіпертонії і хвороб серця, воно буде дуже корисно при гіпертонічного кризу.

Перед вибором ліків слід уважно вивчити інструкцію, проконсультуватися з лікарем з приводу можливих побічних ефектів.

Фармакокінетичнівластивості і механізм дії

Ніфедіпінового мазь чинить спазмолітичну, відновлює, регенерує, протизапальну дію. Також це засіб забезпечує швидке розслаблення кишкових м’язів. Активна речовина розширює судинний просвіт.

Лідокаїн відомий як потужний анестетик. Він істотно підсилює вплив ніфедипіну і сприяє обезболиванию. Даний факт особливо важливий в корекції таких хвороб, як геморой і пошкодження заднього проходу.

Даний препарат призначається лікарем-проктологом для терапії геморою будь-якої форми. Мазь забезпечує нормалізацію судинного кровопостачання, зменшує гемороїдальні вузли, усуває кровотеча з них. Вже через добу з початку терапії пацієнти відзначають зникнення болів і набряків в ректальної області.

Ізраїльська фармацевтична на основі ніфедипіну, який можна сміливо вважати інноваційним рішенням в терапії геморою. Ніфедипін є ефективним речовиною в боротьбі з високим тиском. Таблетки на основі цього з’єднання застосовуються для терапії гіпертензії.

Ніфедипін селективно блокує канали кальцію і є похідним дигідропіридину. Цей елемент показує яскравий антіагінальний ефект. Також він активно знижує тиск.

Увага! Мазь на основі ніфедипіну пройшла всі клінічні випробування і відповідає сучасним міжнародним стандартам. Тому препарат має всі необхідні сертифікати.

Якщо говорити про гелі-емульсії з ніфедипіном, то можна відзначити, що це засіб активно всмоктується через стінки кишкової слизової. У препараті не присутні жирові компоненти, за рахунок чого він:

Активно проникає в м’язові структури слизової; Підсушує розмоклих патологічні тріщини в анальному проході; Надає бактерицидну дію, зберігаючи здорову мікрофлору. Ніфедипін забезпечує сильне знеболювальне вплив, бореться з виснажливим сверблячкою і блокує печіння.

Емульсія по консистенції схожа на крем або пасту, тому застосовувати її досить просто. Препарат призначають для домашнього лікування геморою. Метод терапії геморою маззю рекомендується проктологами не тільки на початкових, а й на самих запущених стадіях хвороби.

Ніфедіпінового мазь чинить спазмолітичну, відновлює, регенерує, протизапальну дію. Також це засіб забезпечує швидке розслаблення кишкових м’язів. Активна речовина розширює судинний просвіт. Лідокаїн відомий як потужний анестетик. Він істотно підсилює вплив ніфедипіну і сприяє обезболиванию. Даний факт особливо важливий в корекції таких хвороб, як геморой і пошкодження заднього проходу.

геморой

Увага! Мазь на основі ніфедипіну пройшла всі клінічні випробування і відповідає сучасним міжнародним стандартам. Тому препарат має всі необхідні сертифікати

Ніфедипін забезпечує сильне знеболювальне вплив, бореться з виснажливим сверблячкою і блокує печіння. Емульсія по консистенції схожа на крем або пасту, тому застосовувати її досить просто. Препарат призначають для домашнього лікування геморою. Метод терапії геморою маззю рекомендується проктологами не тільки на початкових, а й на самих запущених стадіях хвороби.

тріщини

Амлодипін Веро чим відрізняється від Амлодипіну

Особливості застосування таблеток Нифедипин при якому тиску приймати, огляд інструкції, відгуків пацієнтів і доступних аналогів
На сьогоднішній день Амлодіепін має кілька форм випуску, які відрізняються один від одного невеликими приставками до назв.
Обґрунтовано це тим, що кожна окрема компанія, що випускає даний препарат, до слова «Амлодипін» додає свою унікальну приставку, щоб виділити свій товар.

Таким чином, виділяють наступні види Амлодипіну:

 • Амлодипін Веро (чим відрізняється від Амлодипіну, розглянемо нижче).
 • Амлодипін Тева.
 • Амлодипін Прана.
 • Алодіпін Фармак.
 • Нормодипін.

Амлодипін Веро чим відрізняється від Амлодипіну? Насправді Амлодипін Веро має такий же лікувальний ефект і складається з ідентичних компонентів (кальцій, магній стеарат і ін.).

Даний препарат сприятливо впливає на судини людини і знімає їх спазм, що призводить до швидкого зниження тиску. Добова норма Амлодипіну Веро така ж, як і у класичного Амлодипіну. Все залежить від конкретної дозування препарату.

Амлодипін Тева на перший погляд нічим не відрізняється від звичайного Амлодипіну. Незважаючи на це, обидва даних препарату різні.

По-перше, амлодипін Тева проводиться абсолютно іншим заводом в Угорщині по ізраїльській технології, а Амлодипін – це препарат українського заводу.

По-друге, через кілька іншого складу препарати можуть по-різному переноситися пацієнтами і викликати побічні ефекти, які будуть відрізнятися один від одного.

Що стосується якості препаратів, то в цьому Амлодипіну багато в чому перевершує Амлодипін Тева. У ньому міститься мінімальна кількість домішок, тобто, активна речовина більш чисте.

Амлодипін Прана може використовуватися для лікування таких захворювань:

 • Хронічна стенокардія.
 • Артеріальна гіпертензія.
 • Вазоспастична стенокардія.

Таким чином, лікувальна спрямованість у даного препарату така ж, як і у звичайного Амлодипіну.

Потрапляючи в організм хворого, амлодипін Тева блокує спазм судин міокарда. Даний препарат належить до антагоністів кальцію другого покоління. Також він має виражену анти гіпертензивну, вазодилятаторну і спазмолітичну дію.

З його допомогою можна швидко нормалізувати тиск, поліпшити кровообіг в міокарді і наситити орган киснем.

Амлодипін Фармак – це селективний блокатор каналів кальцію другого покоління. Він теж має розслаблюючу дію по відношенню до гладким структурам судин.

Відмітною ознакою Амлодипіну Фармак вважається те, що пацієнти його добре переносять, тобто, препарат рідко коли викликає небажані побічні ефекти.

Передозування препаратом

Для кожного пацієнта доктор підбирає дозування ніфедипін. Перевищення оптимальної концентрації діючої речовини може обернутися плачевними наслідками.

Передозування препаратом проявляється такими симптомами:

фото 9

 • брадикардія, екстрасистолія;
 • сильний головний біль, слабкість;
 • гіперемія епідермальних покривів особи;
 • подовження діяльності синусового вузла;
 • втрата свідомості.

Лікування проводять шляхом промивання шлунка, призначення абсорбентів, сечогінних засобів.

Також виконується симптоматична терапія. Ніфедипін має антидот – кальцій. У важкому стані людині внутрішньовенно вводять розчин хлориду і глюконату кальцію концентрацією 10%. При вираженій гіпотензії роблять ін’єкції допаміну або добутаміну.

При розвитку серцевої недостатності внутрішньовенно вводять розчин строфантину. По можливості допомогу потерпілому надають на дому. Але якщо стан хворого важкий, то його госпіталізують в реанімаційне відділення медичної клініки. Треба відзначити, що гемодіаліз не є ефективним в усуненні передозування ніфедипін.

Особливості прийому лікарського засобу в період очікування малюка

Вагітність – це особливий час, коли необхідно дуже уважно ставитися до свого здоров’я. Тому перед прийомом кожного препарату коштує кілька разів зважити всі «за» і «проти». І особливо, коли мова йде про сильні лікарські засоби, що впливають на розвиток плода.

У першому триместрі «Ніфедипін Ретард» категорично протипоказаний. А от у другому і третьому триместрах він може бути призначений виходячи з показань. Причому зробити таке призначення може тільки гінеколог, який спостерігає за жінкою з перших тижнів вагітності.

Показаннями до прийому даних таблеток служать такі проблеми, як високий тиск підвищений тонус матки і різні захворювання серця і судин, що вимагають постійної медикаментозної підтримки.

Схему лікування у всіх перерахованих випадках опрацьовує лікуючий лікар, він же виписує на «Ніфедипін Ретард» рецепт на латинській мові. Він зазвичай виглядає наступним чином:

рецепт на латині

Необхідно розуміти, що і на аналоги оригінального препарату рецепт може виглядати таким же чином. Це пов’язано з тим, що практично всі вони мають ідентичне діюча речовина – ніфедипін. «Коринфар Ретард», наприклад, абсолютний аналог препарату, описуваного нами. Тому і рецепт на нього лікар виписує таким же чином. Але повернемося до вагітних жінок.

Якщо майбутньої матері призначений «Ніфедипін Ретард», то найчастіше її кладуть в стаціонар. Так як вона повинна перебувати під наглядом лікаря.

У чому різниця

Лікарські препарати належать до різних фармакотерапевтичних груп і мають різні склади.

Користуйтеся лише за призначенням лікаря

Коринфар це німецький пролонгований ніфедипін, який випускається в таблетованій формі по 10 або 20 мг. Основна фармакологічна дія полягає у виборчому блокуванні транспортних каналів іонів кальцію між мембранами клітин міокарда і стінки судин, що підвищує вміст кисню в міокарді (антиангінальний ефект) і знижує артеріальний тиск.

Застосування Коринфару нормалізує струм іонів кальцію, що виникає при різних захворюваннях, особливо при артеріальній гіпертензії. Збільшується коронарний кровотік, підвищується вміст кисню в міокарді, не впливаючи на венозні судини. Не має дії на роботу синоатріального і АВ-вузлів, знижує силу скорочень серця. У зв’язку з розширенням артерій на периферії, зменшується загальний опір судин на периферії, потреба міокарда в кисні. Йде посилення ниркового кровотоку.

Після прийому Коринфару ефект досягається протягом 20 хвилин (під’язикової ще швидше), тривалістю до 6 годин. При тривалому прийомі (2-3 місяці) розвивається толерантність до дії препарату (організм перестає на нього реагувати належним чином, сильно або майже повністю знижується ефективність), тому слід уникати використання високих доз (40 мг і вище) при тривалій терапії. Взагалі, як вже було сказано, Коринфар і Капотен – препарати для екстреного дії в одиничних випадках, а постійне їх застосування, наприклад, при кризах, небезпечно провокуванням інсультів.

Можливі часті побічні явища: почастішання серцебиття, аритмії, набряки щиколоток і гомілки, головний біль, запаморочення, артрит. Рідко погіршення серцевої діяльності (вимагає відміни препарату).

Український Капотен, в складі якого діючою речовиною є каптоприл – інгібітор АПФ I покоління, випускається у вигляді таблетованої форми по 25 мг. Основна відмінність капот від Коринфару в механізмі дії і засноване на перетворенні гормону ангіотензину, відповідального за регулювання ширини просвіту судин.

Аналоги ніфедипін ніж його можна замінити
56 таблеток по 25 мг

Зменшення гіпертензії відзначається через півгодини-годину після прийому. Термін стійкого гіпотензивного ефекту залежить від прийнятої дози і досягає оптимальних показників протягом декількох тижнів.

З побічних явищ можливі: ортостатична гіпотензія, тахікардія, периферичні набряки, спазм бронхів.

Часто (близько 5-6% випадків, як правило у жінок) може викликати сухий кашель через накопичення брадикініну, зазвичай проходить через кілька днів після відміни препарату. Якщо кашель важко купируя, то препарат необхідно відмінити.

Ніфедипін гель свідчення

Емульсія або, як її часто називають, гель – це препарат для лікування тріщин в анальному отворі, геморою на ранніх стадіях.

До складу цього препарату входить лідокаїн, ніфедипін і ізосорбіт динитрат, випускається він в тюбиках по 40 г.

Завдяки ніфедіпіну, що входить до складу гелю, відбувається розслаблення гладком’язових тканини і швидке розширення периферичних судин. Ця речовина в складі емульсії розслабляє м’язи ануса, знижує ректальное тиск.

Лідокаїн же в свою чергу знімає больовий синдром, а ізосорбіт динитрат також допомагає розширити судини, проникаючи в клітини гладкої мускулатури. Саме завдяки такому правильно підібраному складу «Ніфедипін» (гель) допомагає в загоєнні фісури, прибирає випали вузли геморою, знімає больові відчуття і зупиняє кровотечі.

В інструкції до препарату вказано, що біль після початку застосування засобу зникне вже через пару днів, після чого 14 днів затягуються всі тріщини в області ануса, а через місяць настає повне одужання, за умови регулярного використання гелю «Ніфедипін». Відгуки хворих про препарат тільки позитивні. Більшість з них відзначають, що за короткий час позбулися мучавших їх болів і кровотеч.

Ізраїльський стверджує, що у препарату немає побічних дій і протипоказань, так як його вплив поширюється тільки на запалені ділянки в тканинах і їх загоєння. Призначати гель можна навіть вагітним жінкам і тим, хто годує грудьми.

Дуже рекомендується поєднувати лікування препаратом «Ніфедипін» разом з дієтою. У раціоні повинні бути присутніми страви, багаті волокнами, достатня кількість рідини. Не приймати в їжу нічого гострого і солоного. При можливості займатися хоч 10 хвилин в день лікувальною фізкультурою.

Зберігати відкриту упаковку з гелем «Ніфедипін» можна тільки два тижні, тому для проходження всього курсу лікування вам знадобиться 2 упаковки.

Підведемо підсумки

Аналоги ніфедипін ніж його можна замінити

На закінчення нашої статті хочеться підвести підсумки і повторити найважливіші моменти. Отже, гель і таблетки «Ніфедипін» від чого допомагають?

Головну роль «Ніфедипін» і його аналоги грають при лікуванні гіпертонічної хвороби у хворих з такими ускладненнями, як діабет і метаболічний синдром. Саме тому подібний препарат і його аналоги не порушують обмін речовин, якщо говорити простіше, не впливають на рівень цукру в крові, холестерину і тригліцеридів. Але все-таки краще віддати перевагу препарату добового дії в формі ГІТС для хворих з цукровим діабетом і високим ризиком серцево-судинних захворювань.

«Ніфедипін» добового дії допоможе не тільки знизити рівень артеріального тиску при гіпертонії, а й захистить всі внутрішні органи. Органопротекторние якості ліків «Ніфедипін»:

 • Знижує ремоделирование лівого шлуночка серця.
 • Оптимізує кровопостачання у всіх тканинах людського організму.
 • Позитивно впливає на функцію нирок.
 • Значно покращує функціональний стан сітківки ока.

При лікуванні гіпертонічної хвороби лікарський препарат «Ніфедипін» поєднується майже з усіма групами препаратів від тиску, які в даний час користуються великим попитом у лікарів і хворих:

 • сечогінні препарати (діуретики);
 • бета-блокатори;
 • інгібітори АПФ;
 • блокатори рецепторів ангіотензину.

Якщо застосовувати препарат «Ніфедипін» в комплексі з ліками з інших груп, то таким чином можна значно збільшити ефективність лікування, знизити дозування таблеток і зменшити їх небажані побічні дії.

«Ніфедипін» – препарат, що допомагає при гіпертонічного кризу і взагалі при гіпертонічній хворобі. Якщо призначення зробить доктор і підбере до нього ще кілька препаратів, то в цьому випадку можна бути впевненим в ефективності лікування. Ніколи не займайтеся самолікуванням, щоб не нашкодити організму і не погіршити перебіг захворювання.

Також «Ніфедипін» (гель) зможе допомогти в лікуванні анальних тріщин і геморою, результати від його застосування тільки позитивні.

Будь-який препарат має свої протипоказання. Обов’язково, перед тим як почати лікування, прочитайте інструкцію, навіть якщо у лікарського засобу і немає протипоказань, ніхто вам не дасть 100% гарантій, що саме у вас не виникнуть свої неприємні відчуття від його застосування. Були випадки, що одна таблетка «ніфедипін» швидко знижувала тиск, але при цьому з’являлася сильний головний біль. Завжди стежте за своїм здоров’ям і приймайте тільки ті препарати, які призначив вам лікар, після проходження повного обстеження організму.

Ряд побічних ефектів

Лікування «ніфедипін Ретард» може викликати найнесподіваніші реакції організму. Тому під час курсового прийому необхідно якомога частіше проходити обстеження, здавати аналізи і прислухатися до своїх відчуттів. Вони найкраще розкажуть про проблеми, що виникають в процесі лікування.

Найпершими симптомами, що вказують на те, що «Ніфедипін» пацієнтові не зовсім підходить, є нудота, млявість, сонливість, проблеми з травленням і будь-які алергічні реакції. До перелічених побічних ефектів можуть додатися регулярні головні болі, набряки, втрата орієнтації в просторі і розвиток хвороб суглобів.

До негативних реакцій лікарі відносять і різке зниження тиску. Це може статися і після разового прийому і вже в середині курсу лікування. Тому необхідно серйозно відслідковувати показники артеріального тиску.

Серед побічних ефектів цілком вірогідні розвиток проблем з нирками, порушення стільця, тремор і стенокардія.

застосування вагітними

Амлодипін або Еналаприл що краще

Амлодипін – це той препарат, який далеко просунувся в фармакологічному розвитку, тому він має не один десяток активних аналогів з точно таким же лікувальним ефектом, спрямованим на зниження артеріального тиску (нормалізацію систолических і диастолических показників).

Особливості застосування таблеток Нифедипин при якому тиску приймати, огляд інструкції, відгуків пацієнтів і доступних аналогів

Одними з найвідоміших аналогів Амлодипіну є препарати Енап і Лізиноприл. Їх також можна приймати і в комбінації, так як вони мають хорошу переносимість. Разом такі ліки будуть надавати виражений антигіпертензивний ефект.

Рідше замість Амодіпіна використовуються такі його аналоги: Норвакс, Амловас, Тенокс, Нормодипін.

Майже всі ці препарати можна придбати в аптеці без спеціального рецепта від лікаря. Незважаючи на це, перед їх застосуванням краще все-таки проконсультуватися з лікарем.

Багато пацієнтів не можуть визначити, амлодипін або Еналаприл – що краще.

Препарат Еналаприл – це теж антигіпертензивний лікарський засіб, яке спрямоване на зменшення звуження і напруги судин. Він так само може використовуватися при артеріальній гіпертензії, як і Амлодипін. Більш того, другий препарат має ідентичний складу.

Таким чином, ми маємо два практично ідентичних за дією препарату, тому людина з високим артеріальним тиском може приймати Амлодипін або Еналаприл. Що краще, точно не можна сказати, так як для кожної окремої людини дані ліки можуть діяти дещо по-іншому.

Також до списку аналогів Амлодипіну також можна додати такі препарати зі схожим дією: Вазотек, Ренітал, Ренітек, Нопрілен.

Порівняльна характеристика «капотом» і «ніфедипін»

Деякі пацієнти намагаються визначити, наприклад, що краще – «Капотен» або «Ніфедипін». Однозначної думки з приводу того, який саме з цих препаратів краще для боротьби з гіпертонією, не існує. Лише лікар може вирішити, що саме слід приймати того чи іншого пацієнта для зниження тиску. Тому все суто індивідуально. Часом досить буває регулярно приймати лише таблетки «капотом» для того, щоб поліпшити стан і забути про підвищення тиску. Але кому-то «Капотен» по протипоказань або ще по якимось причинам, відомим лікаря, може не підходити, а «Ніфедипін», в свою чергу, ефективно його замінить.

До речі «Капотен» ні в якому разі не можна вживати людям, що страждають підвищеним серцебиттям, яке перевищує 85 ударів в хвилину. Але при цьому необхідно підкреслити, що «Капотен» відносять до категорії найбільш нешкідливих медикаментів. Цей аналог надає на організм пацієнтів більш м’який вплив, ніж «Ніфедипін», і практично не має будь-яких побічних ефектів.

що краще капотен або ніфедипін

Але у «ніфедипін» є одна безумовна перевага, яке полягає в тому, що цей препарат коштує набагато дешевше, ніж «Капотен». У той час як за «Капотен» доведеться віддати близько 300 гривень, «Ніфедипін» обходиться пацієнтам в три рази дешевше.

Небажані ефекти ніфедипін

Як і будь-який системне засіб, Нифедипин впливає на всі системи органів і тканин:

 1. Вплив на роботу серця і судин. На самому початку застосування особа може періодично ставати більш червоним. Іноді розвивається тахікардія і хворий може відчувати своє серцебиття. Рідше відбувається зниження кров’яного тиску і больові відчуття, як при нападі інфаркту міокарда.
 2. Вплив на систему кровотворення. Зустрічається вкрай рідко, але іноді може спостерігатися анемія, лейкопенія або тромбоцитопенія.
 3. Вплив на нервову систему і органи чуття. Головний біль і запаморочення можуть стати постійними супутниками під час лікування. Порушення чутливості кінцівок і зору зустрічаються вкрай рідко.
 4. Вплив на шлунково-кишковий тракт. Запори, нудота, діарея іноді ускладнюють процес прийому препарату, але не значно. У рідкісних випадках підвищується активність печінкових ферментів, так як трансформація препарату відбувається саме в цьому органі.
 5. Вплив на органи дихання. Практично ніколи не зустрічається, хоча іноді і можливий бронхоспазм.
 6. Вплив на нирки. У пацієнтів з нирковою недостатністю є ризик підвищення обсягу добового діурезу і погіршення видільної функції.
 7. Алергія. Можливо в разі високої сприйнятливості до складових препарат речовин. Виявляється у вигляді свербежу, кропив’янки.

Варто пам’ятати, що при наявності будь-яких побічних дій ліків необхідно попрямувати до фахівця. Терапевт або кардіолог підберуть інший засіб з схожим дією, але без небажаних ефектів.

Дивіться також відео: Коли правильно пити таблетки від тиску.

Що можна приймати разом з ніфедипін?

Такі засоби, як нітрати, бета-адреноблокатори, блокатори рецепторів ангіотензину II діуретики і антідепрессати можуть додатково знижувати артеріальний тиск. Використання цих препаратів можливе лише під наглядом лікаря.


Таким же чином діє і прийом алкоголю на організм, тому варто утриматися від нього на час лікування. Аспірин, Омепразол, протигрибкові препарати, гіпоглікемічнізасоби і імунодепресанти ніяк не впливають на ефективність ніфедипін і можуть прийматися в прописаної дозуванні.

Протиепілептичні препарати, антибіотик Рифампіцин значно знижують ступінь впливу ліків на організм. У разі застосування цих засобів краще підібрати інший препарат, який буде зменшувати тиск.

Дозування і передозування


В якій дозуванні потрібно приймати таблетки кожному конкретному пацієнту, вирішує лікуючий лікар. Він зможе оцінити, наскільки важко протікає хвороба і чи нормальна реакція на проведену терапію. Самостійно призначати дозу не рекомендується.
При перевищенні обсягу препарату, рекомендованого лікарем, може з’явитися головний біль. Відбувається надмірне зниження артеріального тиску, яке характеризується зменшенням частоти серцевих скорочень і переднепритомний стан.

Лікування – екстрене промивання шлунка. Призначається активоване вугілля і препарати, які будуть підвищувати тиск і приведуть серцевий ритм в норму. Препарати кальцію є антидот ніфедипін. Їх використовують в комплексі з терапією, яка вже проводиться. 10% хлорид кальцію вводиться внутрішньовенно повільно.

Ціна в аптеках

Інформація про ціну Нифедипин в аптеках Москви і України взята з даних інтернет-аптек і може дещо відрізнятися від ціни в Вашому регіоні.

Купити препарат в аптеках Москви можна за ціною: Ніфедипін 10 мг \ 50 таблеток – від 24 до 41 рубля, в залежності від виробника.

Зберігати при температурі не вище 25 ºC в захищеному від світла та вологи місці, недоступному для дітей. Термін придатності – 3 роки.

Умови та термін зберігання – за рецептом.

Список аналогів представлений нижче.

Чи володіє пролонгованою дією Nifedipine?

Якщо у людини хронічна гіпертонія або серцева недостатність і йому показаний тривалий прийом ліків, то варто вибирати таблетки Ніфедипін Ретард. Цей препарат має пролонговану дію.


Він знижує тиск протягом 12-24 годин. Такий ефект досягається за рахунок повільного надходження ніфедипіну в кров.

Регулярний прийом таблеток дозволяє підтримувати оптимальний рівень діючої речовини в організмі. В результаті тиск стабілізується, самопочуття поліпшується.

Пролонгований препарат набагато рідше, ніж звичайна його форма, викликає почастішання серцебиття і інші побічні ефекти. Але для купірування кризу такий вид ніфедипін не підійде.

Сумісність з алкоголем

фото 10
З етанолвмісними напоями Нифедипин несумісний. Спиртне підсилює дію активного компонента і здатне приводити до сильного падіння кров’яного тиску, аритмії, брадикардії, зупинці дихання. Може загострюватися серцева недостатність.

Алкоголь збільшує ймовірність появи побічних ефектів ліків. Можливий розвиток паралічу. У подібному випадку людина залишається інвалідом на все життя. Виразність негативних наслідків залежить від кількості випитого спиртного.

побічні реакції

Побічні дії препарату перераховані нижче відповідно до частоти виникнення.

Частота побічних реакцій визначається наступним чином:

 • дуже часті (> = 1/10);
 • часті (> = 1/100, <1/10);
 • менш часті (> = 1/1000, <1/100);
 • рідкісні (> = 1/10000, <1/1000);
 • дуже рідкісні (<1/10000).

У рідкісних випадках можуть виникати перехідні, але іноді значні підвищення рівнів ферментів, таких як лужна фосфатаза, креатинфосфокиназа, лактатдегидрогеназа, аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза. Взаємозв’язок цих змін з терапією ніфедипіном в більшості випадків неоднозначна, але можлива. Ці лабораторні аномалії можуть бути пов’язані з клінічними ознаками (холестаз, супроводжуваний жовтухою або без неї). Повідомляється про деякі рідкісних випадках алергічного гепатиту.

Розлади крові і лімфатичної системи:

 • дуже рідкісні: агранулоцитоз, тромбоцитопенічна пурпура.

Порушення імунної системи:

 • менш часті: свербіж, кропив’янка, висип;
 • дуже рідкісні: системні алергічні реакції.

Розлади метаболізму:

 • дуже рідкісні: гіперглікемія.

Психіатричні розлади:

 • менш часті: летаргія.

Порушення нервової системи:

 • часті: головний біль;
 • менш часті: запаморочення, тремор, парестезія.

порушення зору

 • дуже рідкісні: перехідні зміни у візуальному сприйнятті.

Серцеві порушення:

 • часті: в деяких випадках після прийому ліків може виникнути ретростернальная біль;
 • менш часті: гіпотонія, серцебиття, тахікардія, декомпенсація серця.

Судинні розлади:

 • часті: приливи жару;
 • менш часті: синкопа.

Розлади шлунково-кишкового тракту:

 • часті: запор, нудота;
 • менш часті: діарея, гіперплазія ясен.

Гепатобіліарні розлади:

 • дуже рідкісні: печінкова дисфункція (внутрішньопечінковий холестаз, підвищення трансаміназ).

Розлади шкіри та підшкірної клітковини:

 • часті: еритема;
 • дуже рідкісні: ексфоліативний дерматит.

Порушення кістково-м’язової та сполучної тканини:

 • менш часті: м’язові судоми в нижніх і верхніх кінцівках.

Ниркові і сечові розлади:

 • дуже рідкісні: збільшення діурезу (в перші тижні лікування).

Репродуктивна система і порушення грудей:

 • рідкісні: гінекомастія (при тривалому лікуванні, особливо у літніх людей, проблема зникає після припинення лікування).

Загальні розлади і реакції на місці застосування:

 • часті: периферичний набрякання (близько 10%), втома.

Аналоги в рамках лікуванні геморою

Препарат «Ніфедипін» наділений багатьма лікувальними властивостями. Так, він застосовується ще й для усунення симптоматики геморою. Названий медикамент в цьому випадку може бути замінений ліками «Реліф». Цей аналог сприяє загоєнню тріщин, ліквідуючи набряклість тканин і відновлюючи пошкоджені судини. В рамках лікування геморою можна застосовувати будь-який відповідний аналог гелю «Ніфедипін».

ніфедипін аналоги за дією

Є можливість виготовити цілющий препарат і самостійно в домашніх умовах. Для цього потрібно підготувати необхідні компоненти, а саме береться мазь «Левомеколь», таблетки «ніфедипін», «Лідокаїн» і «Кардікет». Спосіб приготування аналога «ніфедипін» наступний:

 • До порошкоподібного стану подрібнюється одна таблетка «Кардікет» і вісім пігулок «ніфедипін».
 • До порошку додають 30 г «Левомеколь» і 5 г «Лідокаїну».
 • Потім все ретельно перемішується і використовують отриману суміш в якості мазі. Її наносять тонким шаром на проблемні ділянки.

Така мазь застосовується раз на добу, але в деяких ситуаціях її можна наносити двічі на день. Насправді, «Ніфедипін» випускають у вигляді великого числа структурних аналогів, і кожен з цих замінників має свою назву. Але абсолютно всі вони містять один і той же активний компонент і мають схожим терапевтичною дією.

особливості препарату

Ніфедипін володіє антиангінальними властивостями. Його вираженість дії знаходиться на рівні з бета-адреноблокаторами та нітратами. Але на відміну від препаратів даних груп він не має сильного негативного побічного впливу на організм.

Дане ліки рекомендується використовувати в тому випадку, коли у людини є протипоказання до прийому інших кардіологічних медикаментів.

фото 3
драже Нифедипин

Особливість медикаменту полягає в різноманітті форм і дозувань. Це дозволяє підібрати оптимальний варіант для кожного пацієнта. При застосуванні ніфедипін треба враховувати, що прийом їжі послаблює дію препарату в таблетованій вигляді.

Не можна забувати про те, що організм кожної людини індивідуальний. Тому ліки можуть переноситися по-різному. Патології нирок, генетичні особливості, похилий вік можуть стати фактором розвитку побічних реакцій, причиною низької ефективності кошти.

Лікування ніфедипін має певну особливість: при неправильному застосуванні препарат здатний викликати сильні коливання показників тиску. Артеріальний просвіт то звужується, то розширюється. Що може призводити до погіршення стану. Тому терапію даними медикаментом слід проводити обережно.

Коринфар або Нифедипин що вибрати

Пігулка Коринфару містить 10 мг ніфедипіну, її дія поступове, максимальний гіпотензивний ефект відзначається до 8 годині, а вся тривалість становить близько 12 годин.

Коринфар ретард – пролонгований препарат з одноразовою дозою 20 мг, його фармакокінетичні характеристики аналогічні звичайному корінфара. Таблетки Уно мають ще більшу дозу – 40 мг і період ефективності рівний 24 годинам. Тому досить випити 1 таблетку за день для добового підтримки цільового рівня артеріального тиску.

Для постійного прийому пацієнтам з артеріальною гіпертонією може бути рекомендований лише продовжений Коринфар, так як при його використанні набагато рідше відзначають різкі коливання тиску та прогресування ішемії міокарда та головного мозку.

Короткі ніфедипін можна приймати при гіпертонічних кризах, нападах стенокардії, ниркової або печінкової кольці як екстрений засіб зняття спазму гладкої мускулатури. Якщо все ж призначений звичайний Нифедипин в таблетках, то його п’ють 4 рази на день, обов’язково потрібно прийняти таблетку перед сном.

порівняння ліків

Вкажіть свій тиск
130

на

90

Йде поіскНе знайдено

Загальна інформація та принцип роботи

Медикаментозний засіб Nifedipinum є блокатором кальцієвих каналів, які покликані розширювати судинні стінки, зменшувати потребу серцевого м’яза в кисні і разом з цим знижувати завищені показники кров’яного тиску. На тлі прийому «ніфедипін» антигіпертензивний ефект настає швидко, оскільки максимальна концентрація його активного компонента в плазмі досягається вже через 60 хвилин.

Фармпрепарат Amlodipinum користується великою популярністю серед хворих на гіпертонічну хворобу за рахунок своєї здатності плавно знижувати високий рівень артеріального тиску і стабілізувати його нормальні показники ще протягом деякого часу. «Амлодипін» виступає як антагоніст іонів кальцію, дія якого спрямована на блокування їх надходження через повільні кальцієві канали в серце і судини. В результаті судинні гладкі м’язи розслабляються, і знижується підвищений тиск. Разом з цим, нормалізується постачання тканин кров’яної рідиною, порушене у хворих на стенокардію, зменшуючи енерговитрати і потреба в кисні.

призначення

Препарат корисний при обструкції бронхів у людини.

Згідно з інструкцією, застосовувати «Ніфедипін» доцільно особам, яким діагностували гіпертонічний криз, синдром Рейно, підвищений тиск в малому колі кровообігу і бронхообструктивнийсиндром. Крім того, Nifedipinum – відмінна профілактика нападів «грудної жаби». «Амлодипін» призначений для терапії гіпертензії, в складі комплексного лікування ішемічної хвороби серця і вазоспастической стенокардії. Amlodipinum ефективний при бронхіальній астмі та ХСН.

Як правильно використовувати?

Перед застосуванням того чи іншого медичного продукту важливо ознайомитися з доданою до нього інструкцією і пройти консультацію у профільного лікаря – кардіолога, який в індивідуальному порядку пропише необхідні дозування і обмежить тривалість терапевтичного курсу. Зазвичай для нормалізації рівня кров’яного тиску прописують «Нефідіпін» по 10 мг 2-3 рази на добу

Таблетки приймають внутрішньо, після трапези, попередньо не розжовуючи і ніяк не подрібнюючи. Запивають пігулки достатнім обсягом очищеної води. При необхідності дозу антигіпертензивного засобу підвищують, але тільки поступово і на розсуд лікуючого лікаря. Якщо від гіпертонії був призначений «Амлодипін», то його дозування становить всього 1 таблетку (5 мг) на добу. Тривалість прийому коливається в межах 7-14 діб.

Обмеження до прийому і негативні ефекти

Особливості застосування таблеток Нифедипин при якому тиску приймати, огляд інструкції, відгуків пацієнтів і доступних аналогів
Обидва препарати не приймаються при мітральному стенозі.
Як і кожний лікарський засіб, «Амлодипін» і «Ніфедипін» мають список протипоказань, з яким в обов’язковому порядку потрібно ознайомитися перед початком лікування. При наявності хоча б одного пункту з переліку обмежень застосування ліків неприпустимо. Так, використовувати від тиску «Ніфедипін» не можна при таких патологіях і станах, як:

 • кардіогенний шок;
 • індивідуальна непереносимість будь-якого компонента зі складу;
 • знижений тиск;
 • гостра фаза інфаркту міокарда;
 • збільшення частоти серцевих скорочень;
 • лактація, гестації;
 • неповноліття;
 • звуження отвору аорти, мітрального клапана.

Нехтуючи рекомендаціями лікарів при прийомі таблеток «Ніфедипін», значно зростає ризик розвитку побічних симптомів, в числі яких:

 • позиви до блювоти;
 • прискорене биття міокарда;
 • вертиго;
 • падіння артеріального тиску;
 • почервоніння дерми;
 • задишка, непритомність;
 • хворобливий дискомфорт в скронях і потиличної частини голови;
 • нервозність;
 • постійне бажання спати;
 • мимовільне тремтіння рук;
 • сухість в порожнині рота;
 • закладеність носа;
 • судоми;
 • погіршення зорової функції.

Особливості застосування таблеток Нифедипин при якому тиску приймати, огляд інструкції, відгуків пацієнтів і доступних аналогів
На період вагітності від терапії амлодипін необхідно утриматися.

Не можна вдаватися до терапії гіпертонії «амлодипін» особам з гіперчутливістю до його складових, артеріальноюгіпотензією, кардіогенний шок, а також у віці молодше 18 років, вагітним і годуючим матерям. На тлі прийому таблеток Amlodipinum також можуть виникнути небажані явища, і в більшості випадків вони аналогічні тим, які проявляються після використання «ніфедипін».

Чим Нормодипін відрізняється від амлодипіну

Амолдіпін і Нормодипін відмінності:

 1. Ціна. Амолдіпін коштує приблизно 50 гривень, а Нормодипін від 400 до 700 гривень за упаковку.
 2. Виробники. Таблетки Амлодипін випускають невідомі українські виробники, а у ліки Нормодипін виробник Гедеон Ріхтер (компанія має дуже хорошу репутацію).
 3. Побічні дії. У таблеток Амлодипін побічних ефектів набагато більше, ніж у Нормодипіну.

Показання до застосування

Показання до застосування Амлодипіну і Нормодипіну нічим не відрізняються.

показання:

 1. Підвищений артеріальний тиск (артеріальна гіпертензія).
 2. Стенокардія Принцметала.
 3. Стабільна стенокардія напруги.

Протипоказання і побічні дії

Перелік основних побічних ефектів Амлодипіну:

 1. Чи не з’являється відчуття голоду. Дуже часто через це у пацієнтів розвивається анорексія.
 2. Нудота або блювота.
 3. Сухість в роті.
 4. Метеоризм.
 5. Гіперплазія ясен.
 6. Гострий гастрит.
 7. Може з’явитися діарея або часті запори.
 8. Хворобливе сечовипускання.
 9. Також може розвинутися дизурія, ніктурія або поліурія.

Найрідше у пацієнтів спостерігається:

 • Погіршення зору або болю в очах.
 • Безсоння, а також різка сонливість. Під час сну пацієнта можуть турбувати нічні кошмари.
 • Запаморочення (вертиго). Через це пацієнт може втрачати свідомість.
 • Депресія і підвищена нервозність, а також можуть з’являтися перепади настрою.
 • Свербіж шкіри, кропив’янка.
 • Гипестезия кінцівок або сильні судоми.
 • Постійний біль в області грудної клітини.
 • Тремор.
 • Може з’явитися амнезія.
 • тромбоцитопенія

Нормодипін побічні дії:

 1. Може з’явитися задишка при найменших фізичних навантаженнях.
 2. Сильне зниження артеріального тиску.
 3. Імунопатологічні запалення судин (васкуліт).
 4. Набряки нижніх кінцівок.
 5. Почервоніння шкірного покриву обличчя (приплив крові до обличчя).
 6. Нудота.
 7. Різкий біль в області під мечовиднимвідростком (епігастральній ділянці).
 8. Може погіршитися зір.
 9. Сильна стомлюваність і постійна сонливість.
 10. Головні болі і запаморочення.
 11. Перепади настрою.
 12. Іноді може виникнути гіпоглікемія.

Інструкція до застосування

Препарат Амлодипін інструкція із застосування:

Таблетки призначені для перорального прийому. Кількість ліки має збільшуватися протягом двох тижнів від 2-5 мг (при артеріальній гіпертонії) до 10 мг. При стабільній стенокардії напруги прийом препарату повинен становити не більше 5-10 мг в день.

Препарат Нормодипін інструкція із застосування. Лікарський препарат призначений для прийому всередину. При артеріальній гіпертензії і стабільної стенокардії напруги необхідно приймати по 5 мг (1 таблетка) на добу. Дозування не повинна перевищувати 10 мг. При нирковій недостатності зміна дозування не потрібна.

Протипоказання

Таблетки Амолдіпін не можна приймати:

 • Вагітним.
 • В період лактації.
 • Дітям до 18 років.
 • При гіпотензії (знижений тиск).
 • При гострому інфаркті міокарда.
 • При різних патологіях нирок, таких як гломерулонефрит, пієлонефрит, нефроптоз, ниркова недостатність, гідронефроз, нирковокам’яна хвороба, нефропатія та аденокарцинома нирок.
 • При мітральному і аортальному стенозі.
 • При хронічній серцевій недостатності (ХСН).
 • Підвищена чутливість до компонентів лікарського препарату.

Також таблетки з обережністю потрібно приймати літнім людям з синдромом слабкої синусового вузла. Перед застосуванням лікарського препарату необхідно проконсультуватися з лікарем

Таблетки Нормодипін не можна приймати:

 1. Під час вагітності.
 2. Дітям до 18 років.
 3. Період грудного годування.
 4. Колапс.
 5. Артеріальна гіпотензія (знижений артеріальний тиск).
 6. Кардіогенний шок.
 7. Нестабільна стенокардія.
 8. Підвищена чутливість до компонентів ліки.

інші аналоги

Аналоги Нормодипіну і Амлодипіну:

Амловас. При прийомі даного препарату у пацієнтів рідко виникають побічні дії. Не рекомендується приймати вагітним і під час годування грудьми, а також дітям до 18 років. Дуактин. Ліки рідко викликає побічні ефекти. Крінфар ретард. Варто не більше 100 гривень. Після припинення лікування необхідно поступово зменшувати дозування. Амлоприл

Літнім пацієнтам необхідно приймати з обережністю. Стамло

Дітям до 18 років, вагітним і годуючим груддю препарат протипоказаний. Леркамен. Таблетки призначаються лікарем при есенціальнійгіпертензії 1-2 ступеня тяжкості. ВАЗОКАРДИНУ ретард. Таблетки мають велику кількість протипоказань. Добова доза ліків не повинна перевищувати 400 мг.

Перед використанням будь-яких перерахованих вище лікарських препаратів обов’язково проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може призвести до небажаних наслідків.

Вам все ще здається, що вилікувати гіпертонію важко

Судячи з того, що ви зараз читаєте ці рядки – перемога в боротьбі з тиском поки не на вашому боці …

Наслідки високого тиску відомі всім: це незворотні ураження різних органів (серця, мозку, нирок, судин, очного дна). На більш пізніх стадіях порушується координація, з’являється слабкість в руках і ногах, погіршується зір, значно знижуються пам’ять і інтелект, може бути спровокований інсульт.

window.RESOURCE_O1B2L3 = ‘kalinom.ru’; var m5c7a70ec435f5 = document.createElement ( ‘script’); m5c7a70ec435f5.src = ‘https: //www.sustavbolit.ru/show/?’ + Math.round (Math.random () * 100000) + ‘=’ + Math.round (Math.random () * 100000) + ‘&’ + Math.round (Math.random () * 100000) + ‘= 13698 & ‘+ Math.round (Math.random () * 100000) +’ = ‘+ document.title +’ & ‘+ Math.round (Math.random () * 100000); function f5c7a70ec435f5 () {if (! self.medtizer) {self.medtizer = 13698; document.body.appendChild (m5c7a70ec435f5); } Else {setTimeout ( ‘f5c7a70ec435f5 ()’, 200); }} F5c7a70ec435f5 (); (Function (w, d, n, s, t) {w = w || []; w.push (function () {Ya.Context.AdvManager.render ({blockId: ‘RA-336323-4’, renderTo : ‘yandex_rtb_R-A-336323-4’, async: true});}); t = d.getElementsByTagName ( ‘script’); s = d.createElement ( ‘script’); s.type = ‘text / javascript ‘; s.src =’ //an.yandex.ru/system/context.js ‘; s.async = true; t.parentNode.insertBefore (s, t);}) (this, this.document,’ yandexContextAsyncCallbacks ‘); (Function (w, d, n, s, t) {w = w || []; w.push (function () {Ya.Context.AdvManager.render ({blockId: ‘RA-336323-3’, renderTo : ‘yandex_rtb_R-A-336323-3’, async: true});}); t = d.getElementsByTagName ( ‘script’); s = d.createElement ( ‘script’); s.type = ‘text / javascript ‘; s.src =’ //an.yandex.ru/system/context.js ‘; s.async = true; t.parentNode.insertBefore (s, t);}) (this, this.document,’ yandexContextAsyncCallbacks ‘); (Function (w, d, n, s, t) {w = w || []; w.push (function () {Ya.Context.AdvManager.render ({blockId: ‘RA-336323-2’, renderTo : ‘yandex_rtb_R-A-336323-2’, async: true});}); t = d.getElementsByTagName ( ‘script’); s = d.createElement ( ‘script’); s.type = ‘text / javascript ‘; s.src =’ //an.yandex.ru/system/context.js ‘; s.async = true; t.parentNode.insertBefore (s, t);}) (this, this.document,’ yandexContextAsyncCallbacks ‘); (Function (w, d, n, s, t) {w = w || []; w.push (function () {Ya.Context.AdvManager.render ({blockId: ‘RA-336323-8’, renderTo : ‘yandex_rtb_R-A-336323-8’, async: true});}); t = d.getElementsByTagName ( ‘script’); s = d.createElement ( ‘script’); s.type = ‘text / javascript ‘; s.src =’ //an.yandex.ru/system/context.js ‘; s.async = true; t.parentNode.insertBefore (s, t);}) (this, this.document,’ yandexContextAsyncCallbacks ‘); (Function (w, d, n, s, t) {w = w || []; w.push (function () {Ya.Context.AdvManager.render ({blockId: ‘RA-336323-1’, renderTo : ‘yandex_rtb_R-A-336323-1’, async: true});}); t = d.getElementsByTagName ( ‘script’); s = d.createElement ( ‘script’); s.type = ‘text / javascript ‘; s.src =’ //an.yandex.ru/system/context.js ‘; s.async = true; t.parentNode.insertBefore (s, t);}) (this, this.document,’ yandexContextAsyncCallbacks ‘); VseDavlenie.ru »Препарати при тиску» Порівняння препаратів

Корисні якості препарату

Позитивними властивостями ніфедипін і всієї групи блокаторів кальцію є їх нейтральність по відношенню до обмінних процесів. Вони не впливають на вміст глюкози, холестерину і жирів низької щільності в крові, тому їх рекомендують при гіпертонії на тлі цукрового діабету або метаболічного синдрому.

Продовжені форми мають захисну дію на організм, що проявляється у вигляді:

 • зменшення гіпертрофії лівого шлуночка;
 • поліпшення кровообігу серцевого м’яза;
 • нормалізації фільтраційної здатності нирок;
 • зниження втрат білка з сечею;
 • відновлення стану сітчастої оболонки очей при ангиопатии;
 • тиск знижується повільно, але стійко, без перепадів;
 • сповільнюється відкладення кальцію в стінках артерій.


Прийом ніфедипін сприяє зменшенню гіпертрофії лівого шлуночка
Доведеним властивістю ніфедипіном подовженої дії є запобігання гострих судинних катастроф при регулярному прийомі. У пацієнтів рідше діагностують коронарні і мозкові ішемічні атаки, повільніше прогресує атеросклероз периферичних судин, ниркова недостатність розвивається у меншого числа хворих.